Telewizyjne SHOW i książka, która przyczyni się do rewolucji w naszej kuchni!

Posted on

     Ten, kto miał okazję obe­jrzeć przy­na­jm­niej frag­ment telewiz­yjnego show TVN “Dorad­ca smaku” nie będzie miał prob­le­mu z rozpoz­naniem Pana, który zna­j­du­je się na okład­ce książ­ki. Michel Moran przy­go­towu­ją­cy głównie dania kuch­ni europe­jskiej wie w jaki sposób przyrządz­ić potrawę, żeby nabrała wspani­ałego smaku i aro­matu. Umie zmienić zwykły obi­ad w wyk­wit­ną ucztę, za pomocą przypraw i aro­maty­cznych ziół. Obala on mity kuli­narne, pod­powia­da w jaki sposób przy­go­towywać i podawać dnia, żeby wyglą­dały smacznie i zachęcająco. 
     Michel Moran pasjonu­je się gotowaniem, wziął udzi­ał w pol­skiej edy­cji pro­gra­mu “Mas­terChef”, w którym pełnił rolę juro­ra. Jego nowa książ­ka “Dorad­ca smaku” pojaw­iła się 2 kwiet­nia. Zaw­iera 80 przepisów. Dania, które pro­ponu­je nam Michel są różnorodne, zachę­ca­jące, wyglą­da­jące smacznie i doskonale dopraw­ione. Książ­ka jest kolorowa. Każdy przepis wzbo­ga­cony jest liczny­mi ilus­trac­ja­mi, na których może­my zobaczyć przy­go­towanie potrawy krok po kroku, oraz zdję­cie z propozy­cją podania.
 
 
Autor książ­ki dzieli potrawy na słod­kie, pikantne i słone — dzię­ki temu łatwiej odnaleźć nam kat­e­gorię, która aktu­al­nie nas intere­su­je. Myślę,że szczegól­nie cenne wskazów­ki zna­j­du­ją się na wewnętrznej stron­ie okładek. Stamtąd dowiadu­je­my się jakie przyprawy może­my dodać do danego mięsa, dro­biu czy ryby, oraz który­mi przyprawa­mi i zioła­mi może­my uroz­maicić smak sałatek, warzyw i grzy­bów. Na końcu książ­ki mamy spis treś­ci, który poma­ga nam znaleźć potrawę, którą danego dnia chce­my przygotować. 

 
Zobacz­cie w jaki sposób w książce zamieszc­zone są przepisy: przede wszys­tkim prze­jrzyś­cie. Po lewej stron­ie mamy skład­ni­ki, a po prawej sposób przy­go­towa­nia i poda­nia potrawy.

 
     Kacz­ka Con­fit, Ravi­o­li — brz­mi wyk­wit­nie, ciekawe jak smaku­je? Mam nadzieję, że już niedłu­go sprawdzę i będę mogła uroz­maicić obi­ady w swoim domu.