Poznaj siebie — “Ego-rcyzmy” M. Grzesiak

Posted on
     Czy to co myślisz, mówisz, robisz.. to na pewno TWOJE myśli, słowa, czyny? Czy nie masz cza­sem wraże­nia, że coś siedzi w Two­jej głowie i pod­powia­da Ci, być czyniła te wszys­tkie niedorzecznoś­ci? Czy nie uciekasz cza­sem myśla­mi w przeszłość lub przyszłość?  Dlaczego nie potrafimy doce­ni­ać tego co mamy. Cią­gle myślimy, jak to dobrze było kiedyś, “ach, te piękne cza­sy”, “za moich cza­sów”. Zas­tanaw­iamy się, co będzie za 5 lat i czy na pewno dokonu­je­my dobrych wyborów. Czy to nie wpłyną one na nasze życie w przyszłoś­ci. Praw­da jest taka, że czas wszys­tko zmienia. W przyszłoś­ci, może­my myśleć zupełnie inaczej niż ter­az. Przykład? Dla dzieci małe prob­le­my są ogrom­nej wagi. Przed­szko­lak nie zda­je sobie sprawy z tego, że prawdzi­we zmartwienia będą go czekać dopiero w dorosłym życiu. Im jesteśmy star­si, tym bardziej jesteśmy świado­mi, że tamte, dziecięce zmartwienia to bła­host­ki, który­mi ter­az byśmy się nie prze­jęli. Do czego zmierzam? Wyobraźmy sobie dziecko, które spoko­jnie siedzi na krześle. Bawi się grze­chotką. Będzie się nią baw­ić, dopó­ki mu się nie znudzi, potem pewnie zacznie płakać. Dla takiego małego człowieka ist­nieje tylko TA chwila, ter­aźniejs­zość, to co dziecko robi TU i TERAZ, to na co patrzy TU i TERAZ. Dlaczego im jesteśmy star­si, tym bardziej uciekamy myśla­mi i nie kon­cen­tru­je­my się na ter­aźniejs­zoś­ci? Dlaczego nie potrafimy cieszyć się chwilą, mały­mi rzecza­mi? Dążymy do zdoby­cia zaszczytów, pieniędzy, a kiedy już to mamy wcale nie przynosi nam to radoś­ci, wyda­je nam się, że to mało, sięgamy po więcej i więcej. Nie zas­tanaw­iamy się nad tym co już MAMY a nad tym co jeszcze MOŻEMYMIEĆ. Czy to ma sens? Całe życie w pogod­ni za złud­nym szczęś­ciem.. “Ego-rcyzmy” to książ­ka, dzię­ki której dowiadu­je­my się, jak duży wpływ na nasze życie ma EGO. Autor wyjaś­nia nam, czym ono właś­ci­wie jest i jak może­my osłabić jego doradzt­wo, a nawet wye­lim­i­nować je z naszego życia. Powin­niśmy bardziej kon­cen­trować się na ter­aźniejs­zoś­ci, TU i TERAZ, poz­wolić emocjom, by przez nas swo­bod­nie przepły­wały, poz­nawać własne reakc­je, zas­tanaw­iać się dlaczego reagu­je­my TAK a nie inaczej. Stra­ch nie powinien być naszym wro­giem a sprzymierzeńcem. To dzię­ki niemu, zda­je­my sobie sprawę, co jest dla nas ważne. Nie powin­niśmy starać się elim­i­nować stra­chu, a starać się pokony­wać własne słaboś­ci. Stra­ch powinien stać się naszą siłą. 
 
Ter­apeu­ta: W czym mogę Ci pomóc?
Marcin: Wściekam się na wszystkich.
Ter­apeu­ta: A co to oznacza?
Marcin: Że jestem trochę nerwowy.
Ter­apeu­ta: A z jakiego przeko­na­nia ta nerwowość?
[…] /Tutaj wyjaśniony zosta­je prze­bieg rozmowy./
Marcin: Bo głu­pia baba w sklepie nie rozu­mie co do niej mówię.
Ter­apeu­ta: A dlaczego powinna?
Marcin: Bo ja tak mówię.
Ter­apeu­ta: Kiedy postanow­iłeś, że inni powin­ni myśleć tak jak Ty?
 
     Mateusz Grze­si­ak nie napisał zwykłej książ­ki, podręczni­ka pełnego teorii i niezrozu­mi­ałych ter­minów. Stworzył dzieło, dzię­ki które­mu może­my uczyć się poz­nawać siebie, wal­czyć z włas­nym ego. Sięg­nię­cie po tą książkę to pier­wszy krok do tego, żeby odciąć to co mówimy i myślimy MY sami, od tego co pod­powia­da nam ego. Łatwe? Nie do koń­ca, jed­nak dzię­ki ćwiczeniom, które zamieszczane są w poszczegól­nych rozdzi­ałach książ­ki, może­my zacząć poz­nawać siebie, obser­wować i poz­nawać własne emoc­je. W książce wys­tępu­ją frag­men­ty rozmów klien­tów z ter­apeu­ta­mi, na których przykładzie autor tłu­maczy ludzkie emoc­je i zachowa­nia, poma­ga zrozu­mieć pewne mech­a­nizmy w naszym umyśle. Nawet nie zda­je­my sobie sprawy, jak ogrom­ny wpływ na nasze ter­aźniejsze życie ma przeszłość. Nie cofniemy cza­su, nie zapom­n­imy o tym co się wydarzyło, może­my jedynie wybaczyć sobie pewne rzeczy a dzię­ki temu osiągnąć spokój, żyć TU i TERAZ. Dzię­ki tej książce zaczy­namy poz­nawać siebie, uwal­ni­amy się od przeszłoś­ci, uczymy się włas­nych emocji, żyje­my NAPRAWDĘ
 
http://sensus.pl/