Prowadzenie zebrań i prezentacji” Klaus Hoffmann

Posted on

  


     “Prowadze­nie zebrań i prezen­tacji” Klausa Hoff­man­na to jed­na książ­ka z serii “Samok­sz­tałce­nia w biz­ne­sie”. Zaw­iera ona 126 stron z cen­ny­mi rada­mi i meto­da­mi, dzię­ki którym Two­ja prezen­tac­ja na dłu­go pozostanie w pamię­ci uczest­ników spotka­nia. Porad­nik jest niewiel­ki, moż­na go nosić w tore­bce a nawet w kieszeni. Nie zaj­mu­je dużo miejs­ca, możesz szkolić się w drodze do pra­cy czy pod­czas powro­tu do domu. Wystar­czy poświę­cić kil­ka min­ut dzi­en­nie, żeby krok po kroku zapoz­nawać z kole­jny­mi rada­mi, wprowadzać je w życie i wyko­rzysty­wać pod­czas pub­licznych wystąpień.

     Infor­ma­c­je w książce przed­staw­ione są bard­zo szczegółowo, zapamię­ty­wanie ułatwia­ją liczne tabel­ki i schematy porząd­ku­jące infor­ma­c­je. Moż­na zapoz­nać się z pro­filem oso­by prezen­tu­jącej, dowiedzieć się czego oczeku­ją słuchacze, w jaki sposób zwró­cić ich uwagę, żeby w skupi­e­niu śledzili kole­jne punk­ty zebra­nia. Ważne, by plan prezen­tacji przy­go­tować wcześniej i dokład­nie go przeanal­i­zować. Należy zas­tanow­ić się, co nie zostało jeszcze ujęte, jaki­mi pyta­ni­a­mi mogą zaskoczyć nas słuchacze. autor przed­staw­ia sposo­by, dzię­ki którym możesz uniknąć niezręcznych sytu­acji, odpowiedzi na pyta­nia, które nie muszą być poruszane lub po pros­tu nie chcesz na nie odpowiadać. Oczy­wiś­cie trze­ba również przy­go­tować salę. Klaus Hoff­mann omaw­ia narzędzia, który­mi moż­na posłużyć się pod­czas prezen­tacji. Pisze o tabl­i­cy suchoś­ci­en­nej, tabl­i­cy do przyp­ina­nia, rzut­niku i pro­jekcji na ekranie kom­put­era. Dokład­nie anal­izu­je zale­ty i wady urządzeń, udziela rad, które z nich było­by najlep­sze i w jakich okolicznoś­ci­ach moż­na go użyć. 
     Autor książ­ki uczy w jaki sposób przed­staw­iać dane za pomocą dia­gramów, jakich sym­boli uży­wać a jakich unikać, jak porząd­kować wiedzę na tabli­cach. Do tej pory nie zdawałam sobie sprawy, że jest tak wiele sposobów zapisów infor­ma­cji. O czym jeszcze powin­niśmy wiedzieć? Żeby spotkanie należało do udanych, należy zad­bać o stan wewnętrzny odbior­ców. Samopoczu­cie jest niezwyk­le ważne. Nawet ustaw­ie­nie sto­lików ma duże znacze­nie. Są one różnie rozmieszczane, w zależnoś­ci od tego, czy uczest­ni­cy prezen­tacji będą roz­maw­iać, wykony­wać jakieś zada­nia, wypowiadać się. Warto postaw­ić na każdym ze sto­lików szk­lankę wody, jeśli przewidziane jest dłuższe spotkanie. 
     Uczest­ni­cy prezen­tacji najwięcej zapamię­tu­ją z początkowej prze­mowy i pod­sumowa­nia, dlat­ego do tych częś­ci przemówienia należy przy­wiązać szczegól­ną uwagę. Kil­ka min­ut przed zakończe­niem oso­ba prze­maw­ia­ją­ca powin­na zaz­naczyć, że to moment pod­sumowa­nia, ostat­nie zda­nia. Zwięk­szona jest wtedy podziel­ność uwa­gi, wzras­ta zain­tere­sowanie. Częs­to prze­maw­ia­ją­cy sto­su­ją pewien “chwyt”, w połowie prezen­tacji ozna­jmi­a­jąc, że to już ostat­nie zda­nia, że prezen­tac­ja niedłu­go się zakończy. Nie jest to dobry sposób na zwróce­nie uwa­gi, ponieważ wywołu­je frus­trac­je i zden­er­wowanie słuchaczy, gdy zori­en­tu­ją się, że to wcale nie koniec prezen­tacji. Kon­takt wzrokowy i zde­cy­dowany ton gło­su to krok do sukce­su. Autor książ­ki pod­powia­da, żeby przed prezen­tacją postarać się poz­nać oso­by, które będą w niej uczest­niczyć. To cenne rady, wskazów­ki, które popraw­ia­ją efek­ty­wność takich spotkań. Zachę­cam do przeczy­ta­nia tej książ­ki przede wszys­tkim oso­by, które zaj­mu­ją się pub­liczny­mi prezen­tac­ja­mi i orga­ni­za­cją zebrań.

http://www.bc.edu.pl/index.php