Polityka prywatności

Niniejsza poli­ty­ka pry­wat­noś­ci i plików cook­ies opisu­je zasady postępowa­nia z dany­mi osobowy­mi oraz wyko­rzysty­wa­nia plików cook­ies w ramach strony inter­ne­towej https://czytamysobie.pl/ prowad­zonej przez Annę Szu­ba zamieszkałą w Krakowie, w Polsce.

Definic­je

Na potrze­by niniejszej poli­ty­ki pry­wat­noś­ci, przyj­mu­je się następu­jące znacze­nie poniższych pojęć:

 • Admin­is­tra­tor – Anna Szu­ba zamieszkała w Krakowie 
 • Strona inter­ne­towa – strona, którą moż­na znaleźć po adresem: https://czytamysobie.pl/  
 • Użytkown­ik – każdy, kto przeglą­da zawartość Strony internetowej.

Dane osobowe

 1. Admin­is­tra­torem danych osobowych Użytkown­i­ka w rozu­mie­niu ustawy z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Administrator.
 2. Na stron­ie są dostęp­ne for­mu­la­rze, takie jak for­mu­la­rz kon­tak­towy, for­mu­la­rz zapisu do newslet­tera, dodawanie komen­tarzy (Dis­qus) – za ich pomocą użytkown­ik może przekazy­wać Admin­is­tra­torowi swo­je dane osobowe.
 3. Podanie danych osobowych Użytkown­i­ka jest dobrowolne, ale niezbędne, żeby Użytkown­ik mógł się zapisać do Newslet­tera. Dane osobowe, które są przekazy­wane Admin­is­tra­torowi przez Użytkown­i­ka za pomocą for­mu­la­rza zapisu do Newslet­tera, są przetwarzane w celu przesyła­nia Użytkown­ikowi Newslettera.
 4. Admin­is­tra­tor zapew­nia poufność wszel­kich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są odpowied­nio chro­nione przed dostępem do nich przez oso­by do tego nieupoważnione i gro­mad­zone z należytą starannością.
 6. Użytkown­ikowi przysługu­ją prawa do:
 • Wglą­du do swoich danych osobowych,
 • Żąda­nia uzu­pełnienia, uak­tu­al­nienia, spros­towa­nia danych osobowych, cza­sowego lub stałego wstrzy­ma­nia ich przetwarza­nia lub ich usunię­cia, jeżeli są one niekom­pletne, nieak­tu­alne, nieprawdzi­we lub zostały zebrane z narusze­niem ustawy albo są już zbędne do real­iza­cji celu, dla którego zostały zebrane oraz wniesienia skar­gi do PUODO w Warszawie.

7. Admin­is­tra­tor infor­mu­je niniejszym Użytkown­i­ka, że powierza przetwarzanie danych osobowych:

 • Hostin­go­daw­cy (Inven­ze) – Twój adres IP i Nazwa Użytkown­i­ka oraz dane doty­czące wyda­jnoś­ci i bez­pieczeńst­wa są udostęp­ni­ane Iven­ze, by zapewnić odpowied­nią jakość usług, gen­erować statysty­ki oraz wykry­wać naduży­cia i na nie reagować.
 • Dis­qusowi (komen­tarze blo­gowe) – (Poli­ty­ka pry­wat­noś­ci Disqus)

Pli­ki cookies

 1. Admin­is­tra­tor wyko­rzys­tu­je pli­ki cook­ies (tzw. ciastecz­ka), czyli niewielkie infor­ma­c­je tek­stowe, które są prze­chowywane na urządze­niu koń­cowym Użytkown­i­ka (np. kom­put­erze, table­cie, smart­fonie). Cook­ies mogą być odczy­ty­wane przez tele­in­for­maty­czny sys­tem Admin­is­tra­to­ra. Pli­ki cook­ies, które zbier­ane są na stron­ie inter­ne­towej to: cook­ies Google Ana­lyt­ics, cook­ies Face­booka, cook­ies Dis­qusa, cook­ies wty­cz­ki społecznoś­ciowej, cook­ies sieci afiliacyjnych.
 2. Pli­ki cook­ies są prze­chowywane przez Admin­is­tra­to­ra na urządze­niu koń­cowym Użytkown­i­ka, umożli­wia­ją uzyskanie dostępu do infor­ma­cji w nich zawartych w celach statysty­cznych, w celach mar­ketingowych oraz w celu zapewnienia praw­idłowego dzi­ała­nia strony.
 3. Ist­nieje możli­wość kon­fig­u­racji przeglą­dar­ki inter­ne­towej, uniemożli­wia­jącej prze­chowywanie plików cook­ies na urządze­niu koń­cowym Użytkown­i­ka. Wtedy mogą wys­tąpić utrud­nienia w korzys­ta­niu ze Strony inter­ne­towej przez Użytkownika.
 4. Admin­is­tra­tor infor­mu­je, że pli­ki cook­ies mogą być przez Użytkown­i­ka w każdej chwili usunięte po ich zapisa­niu przez Admin­is­tra­to­ra, poprzez odpowied­nie funkc­je przeglą­dar­ki inter­ne­towej, przez­nac­zone do tego pro­gramy lub sko­rzys­tanie z odpowied­nich narzędzi dostęp­nych w ramach sys­te­mu oper­a­cyjnego, z którego Użytkown­ik korzysta.

Logi ser­w­era

 1. Korzys­tanie ze Strony inter­ne­towej wiąże się z przesyłaniem zapy­tań do ser­w­era, na którym prze­chowywana jest strona internetowa.
 2. Każde zapy­tanie skierowane do ser­w­era zapisy­wane jest w logach ser­w­era. Logi obe­j­mu­ją m.in. adres IP Użytkown­i­ka, datę i czas ser­w­era, infor­ma­c­je o przeglą­darce inter­ne­towej i sys­temie oper­a­cyjnym, z jakiego korzys­ta Użytkown­ik. Logi są zapisy­wane i prze­chowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach ser­w­era nie są kojar­zone z konkret­ny­mi osoba­mi korzys­ta­ją­cy­mi ze Strony i nie są wyko­rzysty­wane przez Admin­is­tra­to­ra w celu iden­ty­fikacji Użytkown­i­ka. Logi ser­w­era stanow­ią wyłącznie mate­ri­ał pomoc­niczy służą­cy do admin­istrowa­nia Stroną inter­ne­tową, a ich zawartość nie jest ujaw­ni­ana niko­mu poza osoba­mi upoważniony­mi do admin­istrowa­nia serwerem.

Inne tech­nolo­gie

 1. Admin­is­tra­tor infor­mu­je niniejszym Użytkown­i­ka, że sto­su­je następu­jące tech­nolo­gie śledzące dzi­ała­nia pode­j­mowane przez Użytkown­i­ka w ramach Strony:
 • Google Anal­i­tycs – pozwala na anal­i­zowanie statystyk na stron­ie, mon­i­torowa­nia ruchu na stron­ie i odwiedzin. Pozwala na odczy­tanie, które strony są najczęś­ciej odwiedzane, ile cza­su użytkown­ik spędza na stron­ie i z jakiego jest  Państ­wa. Wszys­tkie dane są anon­i­mowe i pozwala­ją na lep­sze dopa­sowanie treś­ci do grona odbiorców.
 • Na stron­ie uży­wane są również wty­cz­ki oraz inne narzędzia społecznoś­ciowe
  udostęp­ni­ane przez ser­wisy społecznoś­ciowe, takie jak Face­book, Insta­gram, Google.

Kon­takt

Użytkown­ik może kierować zapy­ta­nia i wąt­pli­woś­ci na adresy mailowe: anna.szuba@outlook.com